ADLİ SİCİL ve ARŞİV KAYDI

Adli sicil Kaydı Nedir?

Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin mahkeme kararlarının kaydedildiği sisteme adli sicil adı verilmektedir. Adli sicil kaydına halk arasında sabıka kaydı olarak da bilinmektedir.

Adli Sicilde Yer Almayacak Bilgiler:

Adli Sicil Kanunu madde 5’e göre Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile;

-Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri adli sicile kaydedilmez.

-Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar adli sicile kaydedilmez.

-İdarî para cezasına ilişkin kararlar adli sicile kaydedilmez.

Adli Sicilde Yer Alacak Bilgiler:

Adli Sicil Kanunu Madde 4’e göre Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adli sicile kaydedilir.

1)Hapis cezaları açısından;

-Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,

-Koşullu salıverilme,koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılması ve koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar

-Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) ve Kamu Davasının Ertelenmesine İlişkin Kararlar Kaydedilir mi?

Adli sicil kaydı alındığı zaman bu bilgiler bulunmayacaktır. Ancak bu kararlar kendilerine mahsus bir alana kaydedilir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir.

Adli Sicil Kaydı Silinebilir mi?

Adli sicil kayıtları belirli şartlara tabi olmak kaydı ile silinebilmektedir. Adli Sicil Kanunu Madde 9’a göre adli sicildeki bilgiler şu hallerde silinebilir;

1-Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

2-Şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

3-Ceza zamanaşımının dolması,

4-Genel af.

*Bu haller neticesinde adli sicil kaydındaki bilgiler silinerek, adli sicil arşiv kaydına alınmaktadır.

5-Kişinin ölümü üzerine adli sicil bilgileri tamamen silinir.

Adli Sicil ve Arşiv Bilgileri Silinebilir mi?

Adli sicil kayıtları anlatılan hallerin varlığı halinde silinebilmekteydi. Ancak bu bilgiler tamamen ortadan kaldırılmamakta, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adli sicilden silinerek arşiv kaydına alınmaktadır.

Adli sicil kaydı alındıktan sonra belirli şartlar yerine getirilir ve adli sicil kaydı silinir. Bu aşamadan sonra adli sicil kaydındaki bilgiler arşiv kaydına alınır. Arşiv kaydının silinmesi de belirli şartlara dayandırılmıştır. Arşiv bilgileri;

1-Kişinin ölümü üzerine silinir.

2-Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî

sicil ve arşiv kayıtları silinir.

3-Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla silinir.

4-Cezanın infaz edilmesinden sonra adli sicil kaydından silinerek arşiv kaydına alınır. Bu arşiv kaydı ise 5 yıl sonra silinir.

5-Bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından ise, kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren ayrım yapmak gerekir:

a) Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla 15 yıl geçmesiyle,

b) Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın 30 yıl

geçmesiyle arşiv kaydından tamamen silinir.

Bize Ulaşın